Stargazer - Maleana Cosmetics

White Stargazer
copyright by istockphoto.com

whitelilly